vidgrids.com : Online Video Search & Discovery Engine :

BAPSChannel Videos

Guruhari Darshan, 25 Mar 2014, Sarangpur, India - Parshadi Diksha
Guruhari Darshan, 25 Mar 2014, Sarangpur, India - Parshadi Diksha

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 25 March 2014. Parshadi Diksha.

Pushpadolotsav Celebration 2014 with Pramukh Swami Maharaj
Pushpadolotsav Celebration 2014 with Pramukh Swami Maharaj

Pushpadolotsav Celebration with Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India. 17 March 2014.

Guruhari Darshan 8 to 11 Jul 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 8 to 11 Jul 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 8 to 11 July 2014.

2012 Jal Jhilani Celebration
2012 Jal Jhilani Celebration

Jal Jhilani Celebration with Pramukh Swami Maharaj, Ahmedabad, India, 26 September 2012.

Guruhari Darshan  6-7 May 2013, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 6-7 May 2013, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 6-7 May 2013.

Guruhari Darshan, 14 to 18 Apr 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan, 14 to 18 Apr 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 14 to 18 April 2014.

Diksha Din, Guruhari Darshan 10 Jan 2014, Sarangpur, India
Diksha Din, Guruhari Darshan 10 Jan 2014, Sarangpur, India

Diksha Din Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj, and Initiation of 28 youths as sadhus, at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 10 Jan...

Guruhari Darshan, 25 to 29 January 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan, 25 to 29 January 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 25 to 29 January 2014.

Day 2: Vishwashanti Mahayaag and Nagar Yatra, Jamnagar Mandir Murti-Pratishtha Mahotsav
Day 2: Vishwashanti Mahayaag and Nagar Yatra, Jamnagar Mandir Murti-Pratishtha Mahotsav

Vishwashanti Mahayaag (yagna) and Nagar Yatra on 22 February 2014 on the occasion of Jamnagar Mandir Murti-Pratishthta Mahotsav.

Guruhari Darshan 11 to 15 Jun 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 11 to 15 Jun 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 11 to 15 June 2014.

Sukhi Thavano Upay pt-3
Sukhi Thavano Upay pt-3

'Sukhi Thavano Upay' pt-3, blessings by Pramukh Swami Maharaj.

Guruhari Darshan 13 to 15 Jul 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 13 to 15 Jul 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 13 to 15 July 2014.

Guru Purnima - Guruhari Darshan, 22 July 2013, Sarangpur, India
Guru Purnima - Guruhari Darshan, 22 July 2013, Sarangpur, India

Guru Purnima Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 22 July 2013.

Guruhari Darshan 11-12 Nov 2012, Ahmedabad, India
Guruhari Darshan 11-12 Nov 2012, Ahmedabad, India

Guruhari Darshan 11-12 November 2012 - Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at the BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Ahmedabad, India.

Guruhari Darshan 16 to 18 Jun 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 16 to 18 Jun 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 16 to 18 June 2014.

Guruhari Darshan, 9 to 13 Apr 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan, 9 to 13 Apr 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 9 to 13 April 2014.

Guruhari Darshan 5 May 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 5 May 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 5 May 2014.

Guruhari Darshan 20 to 25 April 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 20 to 25 April 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 20 to 25 April 2014.

Guruhari Darshan 4 to 7 Jul 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 4 to 7 Jul 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 4 to 7 July 2014.

Brahmaswarup Shastriji Maharaj Smruti Parva, 4 Oct 2012, Ahmedabad, India
Brahmaswarup Shastriji Maharaj Smruti Parva, 4 Oct 2012, Ahmedabad, India

Brahmaswarup Shastriji Maharaj Smruti Parva celebrated on 4 Oct 2012 in Ahmedabad, India, in the presence of HH Pramukh Swami Maharaj.

Ravi Sabha - Guruhari Darshan 10 Mar 2013, Ahmedabad, India
Ravi Sabha - Guruhari Darshan 10 Mar 2013, Ahmedabad, India

Ravi Sabha - Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at the BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Ahmedabad, India on 10 Mar 2013 Afternoon.

Guruhari Darshan 11 to 15 May 2014, Sarangpur , India
Guruhari Darshan 11 to 15 May 2014, Sarangpur , India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 11 to 15 May 2014.

Guruhari Darshan 2 & 3 Feb 2013, Ahmedabad, India
Guruhari Darshan 2 & 3 Feb 2013, Ahmedabad, India

Guruhari Darshan 2 & 3 Feb 2013. Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at the BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Ahmedabad, India.

Guruhari Darshan 17 to 19 June 2013, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 17 to 19 June 2013, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 17 to 19 June 2013.

Guruhari Darshan  5 May 2013, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 5 May 2013, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj arrival at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 5 May 2013.

Penguin Baps Channel Trailer!!!!
Penguin Baps Channel Trailer!!!!

lololol...

'Brahmanand relave re...' Pushpadolotsav 2012
'Brahmanand relave re...' Pushpadolotsav 2012

'Brahmanand relave re...' Pushapadolotsav - 2012, Sarangpur, India.

Guruhari Darshan 13 June 2013, Pramukh Varni Din, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 13 June 2013, Pramukh Varni Din, Sarangpur, India

Pramukh Varni Din Celebrations Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 13 June 2013.

Pramukh Varni Din, Guruhari Darshan 2 Jun 2014, Sarangpur, India
Pramukh Varni Din, Guruhari Darshan 2 Jun 2014, Sarangpur, India

Pramukh Varni Din,celebration, darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 2 June 2014.

Guruhari Darshan, 1 to 5 Mar 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan, 1 to 5 Mar 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 1 to 5 March 2014.

Guruhari Darshan, 1 to 7 Apr 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan, 1 to 7 Apr 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 1 to 7 April 2014.

Guruhari Darshan, 30 Jan to 1 Feb 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan, 30 Jan to 1 Feb 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 30 January to 1 February 2014.

Guruhari Darshan 22 March 2013, Ahmedabad, India
Guruhari Darshan 22 March 2013, Ahmedabad, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at the BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Ahmedabad, India on 22 Mar 2013.

Guruhari Darshan 30 Jun to 3 Jul 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 30 Jun to 3 Jul 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 30 June to 3 July 2014.

Guruhari Darshan 21 to 25 May 2014, Sarangpur , India
Guruhari Darshan 21 to 25 May 2014, Sarangpur , India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 21 to 25 May 2014.

Guruhari Darshan 23 to 25 June 2013, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 23 to 25 June 2013, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 23 to 25 June 2013.

Guruhari Darshan 1 to 5 May 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan 1 to 5 May 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 1 to 5 May 2014.

Swamishri in Mumbai, 7 Dec 2010
Swamishri in Mumbai, 7 Dec 2010

Swamishri in Mumbai, 7 Dec 2010.

Guru Purnima, Morning Darshan - Guruhari Darshan 12 Jul 2014, Sarangpur, India
Guru Purnima, Morning Darshan - Guruhari Darshan 12 Jul 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 12 July 2014.

Guruhari Darshan, 15 to 19 January 2014, Sarangpur, India
Guruhari Darshan, 15 to 19 January 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 15 to 19 January 2014.

Shobhe Shri Ghanshyam
Shobhe Shri Ghanshyam

Guruhari Darshan 21 Sep 2012, Ahmedabad, India
Guruhari Darshan 21 Sep 2012, Ahmedabad, India

Guruhari Darshan 21 Sep 2012, Ahmedabad, India.

Sannidhi 15
Sannidhi 15

Guruhari Darshan 06 to 10 May 2014, Sarangpur , India
Guruhari Darshan 06 to 10 May 2014, Sarangpur , India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India from 6 to 10 May 2014.

Guru Purnima, Evening Darshan - Guruhari Darshan 12 Jul 2014, Sarangpur, India
Guru Purnima, Evening Darshan - Guruhari Darshan 12 Jul 2014, Sarangpur, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on Guru Purnima, evening, 12 July 2014.

Morning Darshan - Diwali Celebration with Pramukh Swami Maharaj, Sarangpur, India
Morning Darshan - Diwali Celebration with Pramukh Swami Maharaj, Sarangpur, India

Morning Darshan - Diwali Celebration with Pramukh Swami Maharaj, Sarangpur, India.

Construction update
Construction update

Construction Update of Akshardham, Robbinsville, NJ.

Guruhari Darshan 5 May 2013, Ahmedabad, India
Guruhari Darshan 5 May 2013, Ahmedabad, India

Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj departing from BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Ahmedabad, India on 5 May 2013.

Related Producers: bapschannelkKl4EDYCUE7ATg_vJ9QaMg

Find the Videos, Producers, & Vloggers You Want Faster